جمعه شبا بی قرارم
صفحه اصلی
My 360
My flickr
My music
My doxdo
My twitter
My del.icio.us
گاه نوشت های من
مکاتبه با بابا لنگ دراز

تعداد بازدیدکنندگان
778242


آخرین نوشته ها
آرشیو ماهانه
 

Locations of visitors to this page

یکشنبه 16 شهریور‌ماه سال 1382
مرگ


شد ---------> آنچه نبایست میشد
و نشد ------>آنچه بایست میشد
دانستم----->آنچه را که بایسته ی دانستن نبود
و ندانستم-->آنچه را که شایسته دانستن بود

گریستم
           در هنگامه ی سر خوشی های جوانسایی 
و خنده سر دادم
                     در کشاکش رنج سالخوردگی

مرگ را
                        تجربه ها کردم
                 در اوج شور زیستن.
و به زندگی برخاستم
آنگاه که مرگ
                 آخرین چاره ام بود.