امید


امیدوارم طلوع افتاب در ایران برای فردا زیباتر از همیشه باشه
و شوق در میان جوانان موج بزند